No data

No data

+
 • 6cfbad7c8684122d47ccb32fa401550f_20160216172006197.jpg
 • 20160216172006197.jpg

YA-1RJC62 dual-holding dual-axis rotary tilting positioner

产品介绍产品特点 o   体积小,省空间(300kg的占地面积仅有780mm×500mm) o   转速快,最高转速是老机型的1.8倍 o   可从3个方向接线,安装方便 o   采用中空轴,便于配线配管   额定规格 名称双持双轴变位机型号YA-1RJC62适用机器人TM-G3,TL-G3系列最大负载300kg最高输出转数回转190°/s (31r/min)倾斜125.5°/s (20r/min

Keywords: welding and cutting equipment, robotic systems, welding materials

Category:

Positioner

 • Product Description
 • _x000D_ 产品介绍

  _x000D_

  _x000D_ 产品特点

  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ o    体积小,省空间(300kg的占地面积仅有780 mm×500 mm

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ o    转速快,最高转速是老机型的1.8

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ o    可从3个方向接线,安装方便

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ o    采用中空轴,便于配线配管

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

  _x000D_ 额定规格

  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 名称

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 双持双轴变位机

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 型号

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ YA-1RJC62

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 适用机器人

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ TM-G3, TL-G3系列

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 最大负载

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 300 kg

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 最高输出转数

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 回转190 °/s  (31 r/min)

  _x000D_

  _x000D_ 倾斜125.5 °/s  (20 r/min)

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 动作范围

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 最大 ±10 转,带多回转复位功能

  _x000D_

  _x000D_ 倾斜-135︒~135︒

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 容许力矩

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 回转323 N·m

  _x000D_

  _x000D_ 倾斜882 N·m

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 重复定位精度

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ ±0.05 mm  (R=250 mm的位置)

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 中空轴直径

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 55 mm

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 容许焊接电流

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 500 A

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 额定负载持续率

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 60%

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 本体重量

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 285 kg

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 适合焊接方法

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ CO2/MAG/MIG

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 外部轴控制

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_ 内藏或外置式控制器

  _x000D_
  _x000D_

  _x000D_  

  _x000D_

Inquiry


Security verification
Submit